جلسات اخیر دادگاه اعضای سابق یاران

۲۴ خرداد ۱۳۸۹ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ (۱۲ ژوئن ٢٠١٠)، چهارمین جلسۀ دادگاه اعضای سابق یاران طبق برنامه برگزار و اندکی پس از ظهر به پایان رسید. هفت بهائی سپس به زندان بازگردانده شدند. به وکلای ایشان اطلاع داده شد که دادگاه در روز بعد، ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) دوباره تشکیل جلسه خواهد داد. در ساعت ٩:٣٠ روز ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن)، دادگاه تشکیل شد و حدود ظهر خاتمه یافت تا جلسه در صبح ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) ادامه یابد. آن جلسه نیز طبق برنامه برگزار شد. اکنون به نظر می رسد که محاکمه با خاتمۀ جلسۀ روز ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) به پایان رسیده، گرچه در حال حاضر اطلاعات دیگری در دست نیست.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community