خلاصۀ فشار اقتصادی مداوم، سال ٢٠١٠

۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ (۷ مه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

اخیرا گزارشی از ایران رسیده که به جزئیات چند مورد فشار اقتصادی وارد بر بهائیان اشاره می کند. لازم به ذکر است که بی شک بسیاری موارد اینچنینی ديگر نیز هست که گزارش نشده است.

• جواز کسب آقای منوچهر ایقانیان اهل تهران که صاحب یک مغازۀ عینک سازی است، تجدید نشده و اتحادیۀ صنف عینک سازان به او نامۀ اخطاریه ای فرستاده و از او خواسته است مغازه اش را ببندد. آقای ایقانیان نامۀ اعتراضی به همراه اسناد مربوطه به اتحادیۀ صنفی فرستاده است. در حال حاضر هیچ اطلاعی در زمینۀ نتیجۀ اقدام قانونی او در دست نیست.
• جواز کسب آقای هوشنگ قدّوسی اهل تهران که صاحب یک مغازۀ عینک سازی است، تجدید نشده و اتحادیۀ صنف عینک سازان به او نامۀ اخطاریه ای فرستاده و از او خواسته است مغازه اش را ببندد. در حال حاضر هیچ اطلاعی در زمینۀ نتیجۀ اقدام قانونی او در دست نیست.
• آقای سهراب کفّاشی اهل حومۀ تهران، پس از دو ماه کار در سوپرمارکت خود، پی برد که در مسجد محل توصيه و اعلام شده که هیچ کس از مغازۀ او خرید نکند. آقای کفّاشی براى پرهيز از پیامدهاى اين مسأله مغازۀ خود را بست.
• یک مغازۀ عکاسی متعلق به یک بهائی در کرج برای بار دوم بسته شده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community