ملاقات خانم درسا سبحانی با خانواده

۱۰ فروردين ۱۳۸۹ (۳۰ مارس ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

به خانم درسا سبحانی اهل ساری (استان مازندران) که در ١٥ اسفند ١٣٨٨ (٦ مارس ٢٠١٠) در خانه اش دستگیر شده بود، در ١ فروردین ١٣٨٩ (٢١ مارس ٢٠١٠) اجازه ملاقات حضوری با خانواده اش داده شد.