ملاقات اعضای پيشين یاران با خانواده های شان

۱۰ فروردين ۱۳۸۹ (۳۰ مارس ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

همۀ اعضای سابق یاران ایران در ٥ فروردین ١٣٨٩ (٢٥ مارس ٢٠١٠) با خانواده های خود ملاقات داشتند. به جز خانم مهوش ثابت كه اجازۀ ملاقات رو در رو داشت سايرملاقات ها از پشت شیشه انجام شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community