دستگیری خانم درسا سبحانی و انتقال وی به زندان اوین

۲۰ اسفند ۱۳۸۸ (۱۱ مارس ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

خانم درسا سبحانی اهل ساری (استان مازندران) روز ١٥ یا ١٦ اسفند ١٣٨٨ (٦یا ٧ مارس ٢٠١٠) در خانه اش دستگیر شد. در شب ١٧ اسفند ١٣٨٨ (٨ مارس ٢٠١٠)، خانم سبحانی با خانواده¬اش تماس تلفنی گرفت و اطلاع داد که به زندان اوین منتقل شده است.

خانۀ خانم سبحانی روز ١٢ اسفند ١٣٨٨ (٣ مارس ٢٠١٠)، بازرسی و بعضی وسایل او توسط مأموران وزارت اطلاعات ضبط شد. در آن زمان خانم سبحانی در خانه حضور نداشت.

روز ١٣ اسفند ١٣٨٨ (٤ مارس ٢٠١٠)، آقای شهرام سبحانی، پدر درسا، دستگیر و برای بازجویی برده شد. پس از بازجویی وی را آزاد کردند و خواستند به دخترش اطلاع دهد که خود را به وزارت اطلاعات معرفی نماید.