آزادی آقای وحید اسماعیل زادگان به قید وثیقه

۲۰ بهمن ۱۳۸۸ (۹ فوریه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ١٩ بهمن ١٣٨٨ (٨ فوریه ٢٠١٠)، آقای وحید اسماعیل زادگان اهل تنکابن به قید وثیقه آزاد شد. آقای اسماعیل زادگان در ١٨ آذر ١٣٨٨ (٩ دسامبر ٢٠٠٩) دستگیر شده بود.