ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران

۰۷ بهمن ۱۳۸۸ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

خانواده های اعضای سابق یاران در ۱ بهمن ۱٣٨٨ (٢۱ ژانویه ٢٠۱٠) با آنها از پشت شیشه ملاقات کردند. در ٢٨ دی ۱٣٨٨ (۱٨ ژانویه ٢٠۱٠) نيز همۀ اعضای زندانی با خانواده های خود تماس تلفنی داشتند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community