ملاقات با اعضای سابق یاران در (٧ و ١٣ ژانویه ٢٠١٠)

۰۲ بهمن ۱۳۸۸ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

اعضای سابق یاران در ٢٣ دی ١٣٨٨ (١٣ ژانویه ٢٠١٠)، روز پس از محاکمه، با خانواده ها و دیگر بستگان خود ملاقات حضوری رو در رو داشتند. در ١٧ دی ١٣٨٨ (٧ ژانویه ٢٠١٠) نیز اعضای سابق یاران با خانواده های خود ملاقات داشتند که از پشت شیشه انجام شد. خانواده ها اجازه داشتند فقط زندانی عضو خانوادۀ خود را ملاقات کنند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community