انتقال آقای ذبیح الله رئوفی به شهر محل تبعیدش

۰۲ دي ۱۳۸۸ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

دو ماه پیش آقای ذبیح الله رئوفی اهل سنندج به شش ماه زندان و سپس مدتی تبعید محکوم شد. در ١٦ آذر ١٣٨٨ (٧ دسامبر ٢٠٠٩) او را به زندان تویسرکان (استان همدان) منتقل کردند که به نظر می رسد پس از پایان حکم زندان طى دو ماه آینده، در همان جا دوران تبعید را نیز خواهد گذراند.