اخراج دانشجوی بهائی از دانشگاه

۰۲ دي ۱۳۸۸ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

آقای سمیع الله آشنایی، دانشجوی بهائی در رشتۀ جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، در ١٩ آذر ١٣٨٨ (١٠ دسامبر ٢٠٠٩) از دانشگاه اخراج شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community