مشهد: خبری از خانم سونیا احمدی و آقای قنواتیان در دست نیست

۲۶ آذر ۱۳۸۸ (۱۷ دسامبر ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

گزارش شده آقای قنواتی و خانم سونیا احمدی که در ١١ آبان ١٣٨٨ (٢ نوامبر ٢٠٠٩) در مشهد دستگیر شده اند، از زمان دستگیری تنها یک بار با خانواده های خود تماس گرفته اند و خانواده های شان خبر ديگرى از آنان ندارند.