ملاقات اعضای سابق ’یاران‘ با خانواده های خود

۲۹ آبان ۱۳۸۸ (۲۰ نوامبر ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

در ۲۴ آبان ١٣٨٨ (۱۵ نوامبر ٢٠٠٩)، اعضای سابق 'یاران' با خانواده های خود ملاقات داشتند؛ ملاقات ها از پشت شیشه انجام شد.