انتشار کتاب هاى ضد بهائى براى کودکان؛ ”داستان بهائيت“

۰۴ تير ۱۳۸۸ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

آقاى مهدى طهورى، نويسنده کتاب هاى کودکان، از انتشار کتاب تازه اش ’داستان بهائيت‘ خبر داده است که مدعى است داستان به وجود آمدن و فعاليت هاى فرقه دروغين بهائى را به زبانى ساده و مناسب کودکان و نوجوانان شرح مى دهد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community