محروم کردن يک قهرمان جوان از عضويت در تيم ملى جودوى نوجوانان

۰۴ تير ۱۳۸۸ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ آقاى خشايار زارعى، جوان شانزده ساله بهائى، بعد از مراجعات مکرر به رئيس فدراسيون جودوى ايران اجازه يافت که در مسابقات انتخاب تيم ملى جودوى نوجوانان شرکت کند. خبر پيروزى آقاى زارعى در سايت باشگاه خبرنگاران دانشجوئى ايران منتشر شد. کميته جودوى استان فارس عليرغم اين که خشايار يکى از ۲۱ نفر برندگان اين مسابقات بود او را با اين عنوان که بهائى است از عضويت در تيم محروم کرد. مقامات فدراسيون گفتند خشايار را بر اساس دستورالعمل حراست سازمان تربيت بدنى کل کشور از شرکت در مسابقات محروم کرده اند. سال گذشته نيز از رقابت خشايار در مسابقات آسيائى نوجوانان در يمن جلوگيرى شده بود.