شعارنويسى و رنگ پاشى روى خودروى آقاى پيمان شادمان در سمنان

۲۵ فروردين ۱۳۸۸ (۱۴ آوریل ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

روز ۱۱ فروردين ۱۳۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) به خودروى آقاى پيمان شادمان که جلوى خانه اش در سمنان پارک بود با پاشيدن رنگ آسيب زيادى زده شد و در يک طرف بدنۀ آن کلمه ’بهائى‘ نوشته شد. دو روز پس از آن در ۱۳ فروردين ۱۳۸۸ (۲ آوريل ۲۰۰۹) محل کسب آقاى شادمان نيز با شعارهاى ضد بهائى و مطالب تحريک کننده اى بر عليه بهائيان رنگ پاشى شد. آقاى شادمان مأمورين پليس را در جريان اين حوادث قرار داده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community