ديدار اعضاى زندانى ’ياران‘ با خانواده هايشان

۱۹ فروردين ۱۳۸۸ (۸ آوریل ۲۰۰۹)

روز ۱۷ فروردين ۱۳۸۸ (۶ آوريل ۲۰۰۹) همه اعضاى زندانى ’ياران‘ با خانواده هايشان ملاقات کردند. اين ديدار برخلاف ديدار قبلى در روز ۱۰ فروردين ۱۳۸۸ (۳۰ مارس ۲۰۰۹) از پشت شيشه انجام شد.