حمله به خانه يک بهائى در يزد

۱۸ فروردين ۱۳۸۸ (۷ آوریل ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

روز ۱۰ فروردين ۱۳۸۸(۳۰ مارس ۲۰۰۹) خانۀ آقاى بهنام روحانى فر، بهائى ساکن يزد، مورد حمله قرار گرفت و کامپيوتر او ضبط شد. بنا به قرائن حمله کنندگان مأمورين وزارت اطلاعات بوده اند. هنوز جزئيات بيشترى در مورد اين خبر در دست نيست.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community