تازه ترين گزارش از حکم آقاى بديع الله ابوالفضلى

۲۰ اسفند ۱۳۸۷ (۱۰ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقاى ابوالفضلى در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۸ به اتهام «عضو فعال جامعه بهائى» بودن و «تبليغ بهائيت و اقدام عليه جمهورى اسلامى» و «تبليغ سرى مسلمانان از طريق ارائۀ کتاب ها و مواد بهائى به آنها» به دو سال حبس تعزيرى محکوم شده بود. آقاى ابوالفضلى، مغازه دار، در ماه ژوئيه ۲۰۰۸ در محل کارش بر مبناى يک اتهام شغلى بى اساس توسط يک مأمور وزارت اطلاعات دستگير و به زندان سارى منتقل شد. وى مدت ۲۹ روز در زندان انفرادى نگه داشته شد. در طى اين دوران آقاى ابوالفضلى هشت بار مورد بازجوئى و آزارهاى لفظى و تمسخر قرار گرفت.