توزیع ۱۰۰۰۰ نسخه نشریۀ ضد بهائی بنام «پیک رهنما» در کرمان و رفسنجان

۲۸ بهمن ۱۳۸۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

طبق گزارشات اخیر، ۱۰،۰۰۰ نسخه از نشریه ای اسلامی حاوی بخشی در ضدیت با آئین بهائی بنام «پیک رهنما» در شهرهای کرمان و رفسنجان تکثیر و توزیع شد. در این نشریه، فهرستی از اصول و آموزه های آئین بهائی درج شده که در مقابل هر یک از آن اصول، جمله هائی اهانت آمیز و توهین به بهائیان و به مقدسات بهائی ثبت شده است. در این نشریه به جوانان مسلمان انذار شده که چرا به بهائیان اجازه میدهند که شجاعانه آئین خود را تبلیغ نمایند. همچنین جوانان مسلمان را برای اینکه خواندن کتب بهائی را به کتاب آسمانی خود ترجیح داده اند شدیداً سرزنش مینماید. در این بخشِ بهائی-ستیزِ نشریه اعلام شده که بهائیان نجسند، باید از آنان دوری جست، و اینکه ایرانیان (علی الخصوص جوانان مسلمان) باید تنفر خود را از بهائیان ابراز نمایند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community