آخرین گزارش در مورد آزادی آقای کامران اقدسی یکتا

۲۸ بهمن ۱۳۸۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقای کامران اقدسی یکتا ساکن همدان، که در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸ (۳۰ خرداد ۱۳۸۷) دورۀ اسارت یکسالۀ خود را آغاز کرد، در تاریخ ۱۷ ژانویۀ ۲۰۰۹ (۲۸ دی ۱۳۸۷) آزاد شد. ایشان در تاریخ ۳۱ ژانویۀ ۲۰۰۸ (۱۱ بهمن ۱۳۸۶) به مدت هشت روز زندان شد ولی بعد از آن تا زمان تشکیل دادگاه آزاد گردید. در تاریخ ۱۳ آپریل ۲۰۰۸ (۲۵ فروردین ۱۳۸۷) دادگاه ایشان را به جرم «تبلیغ به نفع گروه های مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران» به یک سال حبس محکوم کرد. وی در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ (۳۰ خرداد ۱۳۸۷)، بعد از آنکه استیناف ایشان از طرف دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۱ می ۲۰۰۸ (۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷) مردود گردید، دورۀ اسارت یکسالۀ خود را آغاز نمود. ایشان همزمان با آقایان عزیز پورحمزه و فتح الله خاطب جوان دستگیر شدند.