آخرین گزارش در مورد آزادی خانم نگین رضائی و خانم شبنم قضائی

۲۸ بهمن ۱۳۸۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

خانم نگین رضائی و خانم شبنم قضائی ساکنین شیراز که در تاریخ ۱۵ ژانویۀ ۲۰۰۹ (۲۶ دی ۱۳۸۷) در تهران دستگیر و در زندان اوین حبس شدند، با قید ضمانت آزاد شدند. خانم رضائی و خانم قضائی هنگام خروج از مغازۀ کتابفروشی برای خرید کتب و مواد درسی دانشگاهی، در میان گروهی تظاهر کننده که در اطراف کتابفروشی نزدیک دانشگاه طهران جمع شده بودند، دستگیر شدند.