آخرین خبر دربارۀ محکومیت آقای فرهنگ صمدانی و همسرش خانم الهام روحانی در یزد

۲۳ بهمن ۱۳۸۷ (۱۱ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقای فرهنگ صمدانی و همسرش خانم الهام روحانی که در سال ۱٣۸۴ در یزد دستگیر شدند، در تاریخ ۱۸ آبان ۱٣۸۷ به دادگاه تجدید نظر مراجعه نمودند که طی آن مجازات آنها به ٩۱ روز حبس تقلیل یافت و به مدت ٥ سال معلق میباشد. آقای صمدانی و خانم روحانی به علت توزیع نامه ای از طرف جامعۀ بهائی مورخ ۲٥ آبان ۱٣۸٣ خطاب به رئیس جمهور ایران، آقای خاتمی، دستگیر شدند. آقای صمدانی قبلاً به یکسال زندان و خانم روحانی به شش ماه زندان محکوم شده بودند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community