آقای علی احمدی از زندان قائم شهر آزاد شد

۲۱ بهمن ۱۳۸۷ (۹ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقای علی احمدی، که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ برای شروع اسارت ده ماهۀ خود به زندان منتقل شد که پس از آن یکسال را در تبعید سپری کند، در تاریخ ۱٥ بهمن ۱۳۸۷، پس از اتمام کامل محکومیت خود، از زندان آزاد شد و حال مجبور است مدت تبعیدی خود را سپری کند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community