آخرین خبر از ملاقات گروه یاران ایران با خانواده های خود

۲۱ بهمن ۱۳۸۷ (۹ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۸۷، به اعضای گروه یاران ایران، که هم اکنون در زندان بسر میبرند، اجازه داده شد که با خانواده های خود ملاقات نمایند. به استثنای آقای خانجانی، که توانست شخصاً با خانوادۀ خود ملاقات کند، زندانیان دیگر فقط از پشت پنچرۀ شیشه ای توانستند عزیزان خود را ببینند و با تلفن با آنها صحبت کنند.

برای اطلاعات بیشر به این صفحه رجوع فرمائید.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community