آخرین خبر دربارۀ آقای فیض الله روشن در ساری

۱۳ بهمن ۱۳۸۷ (۱ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقای فیض الله روشن، که هم اکنون در زندان ساری بسر میبرند، در تاریخ ۱۶ آذر ۱٣۸۷ برای سپری کردن محکومیت خود به شش ماه زندان، در حالیکه هنوز در حال گذراندن دورۀ یکساۀ تبعید خود بود ، روانۀ زندان گردید. قبلاً علت این تغیر وضعیت معلوم نبود. حال بنظر میرسد که محکومیت قبلی ایشان به ۴ سال تبعید در شهر دامغان، به ۶ماه زندان تبدیل شده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community