چهار دانش آموز بهائی از حق تحصیل در مدارس کرج و کاشان محروم شدند

۱۳ بهمن ۱۳۸۷ (۱ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

دو دانش آموز بهائی در کرج (خانم مهسا مسطوری و خانم یگانه بهاقلی) و دو دانش آموز در کاشان (خانم هستی فلاح و آقای سینا حقیقی) که همگی طبق گزارشات رسیده به اتهام تبلیغ آئین بهائی از مدرسه اخراج شده بودند، از ثبت نام در ترم جدید بهار هم محروم شدند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community