چهار بهائی در قائم شهر دستگیر شدند

۲۵ دي ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

طبق گزارشات قبلی، در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۷، مأموران وزارت اطلاعات به منزل پنج شهروندان بهائی ساکن قائم شهر هجوم بردند. گزارشات اخیر حاکی از این است که در تاریخ ۲۱ دی مأمورین به آن منازل بازگشتند و ۴ بهائی را با حکم دادگاه دستگیر کردند. این چهار نفر عبارتند از: خانم فرزانه احمدزاده (همسر آقای اسدی)، خانم امیلیا فنائیان، خانم ترانه سنائی، و خانم شهناز سعادتی. همچنین خانم پگاه سنائی در تاریخ ۲۱ دی دستگیر ولی متعاقباً با ارائۀ وثیقه آزاد شد. قابل ذکر است که هنگامیکه مأمورین به منزل خانوادۀ سنائی رسیدند که آنها را دستگیر کنند، اعضای خانواده به آنها اجازۀ ورود به منزل را ندادند. مأمورین از روی دیوار دور خانه وارد و به زور به منزل آنان راه یافتند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community