تنبیه دو بهائی بعلت عدم شرکت در مراسم عاشورا

۲۵ دي ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقای فوآد نعمیمی و آقای فیض¬الله روشن که هم اکنون در زندان شهر ساری هستند، بعلت عدم شرکت در مراسم عاشورا مورد اهانت، تحقیر و تنبیه مأمورین زندان قرار گرفتند. مسئولین زندان به آنها فشار آوردند که در آن مراسم شرکت کنند و چون آن دو بهائی امتناع نمودند، بدستور رئیس زندان موی سر آنها را تراشیدند. آقای روشن، هنگامیکه دوران تبعید یکسالۀ خود را در شهر دامغان میگذرانید، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۷ به شش ماه حبس محکوم، و به زندان ساری منتقل شد. همچنین آقای نعیمی، که یکی از اعضای گروهی از بهائیان بود که به امور جامعۀ محلی بهائی رسیدگی میکردند، به اتهام «فعالیت در فرقۀ بهائی» مجرم شناخته شد و به دو سال و نیم زندان و بعد از آن به دو سال تبعید در شهر کوچکی در استان فارس محکوم شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community