سمنان: آزادی آقای سپهر سبحانی

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

اخیراً آقای سپهر سبحانی ساکن سمنان که به یک سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر با صدور حکم تبرئه مواجه شد و یک سال زودتر از پایان حکمش آزاد شد. آقای سبحانی که با قرار وثیقه آزاد شده بود، به یک سال زندان محکوم و به مدّت ٥ سال از داشتن جواز کسب محروم شد. در ۱۳۹۰ (٢٠١١) مغازۀ لوازم پلاستیکی او که از ٥ خانواده پشتیبانی می‌کرد، توسط مقامات تعطیل شد.