تبریز: ممانعت‌ها در زمینۀ خاک‌سپاری مرحوم خانم خاکزاد

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

پس از ممانعت‌های مکرر دربارۀ خاک‌سپاری درگذشتگان بهائی در گورستان عمومی معروف به وادی رحمت در تبریز، خانوادۀ خانم خاکزاد که در خرداد ١٣٩١ (مه/ژوئن ٢٠١٢) درگذشت، اجازۀ خاک‌سپاری بقایای جسد او را در تبریز نیافتند. مأموران بدون مراسم بهائی و بدون آگاهی بستگان درگذشته یا دوستان مسئول گورستان بهائی در میان‌دوآب، بقایای او را در میان‌دو‌آب دفن کردند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community