شیراز: دستگیری آقای رحمان وفایی و آقای حمید اسلامی

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

در ٢٤ تیر ١٣٩١ (١٤ ژوئیه ٢٠١٢)، آقای رحمان وفایی و آقای حمید اسلامی توسط مأموران حکومتی دستگیر شدند. مأموران خانه‌های آنها را بازرسی و اقلامی مانند کامپیوترها، کتاب‌های بهائی، عکس‌ها و سی‌دی‌ها را توقیف کردند. یکی از مأموران حکمی به آنها نشان داد که نام‌های ٢٤ نفر از بهائیان ساکن شیراز را در خود داشت.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community