اصفهان: اخراج خانم رؤیا اشراقی از مدرسه

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

اخیراً یک فرم ثبت نام در یکی از مدارس اصفهان، بهائیت را به ادیان شناخته شده افزوده بود. خانم رؤیا اشراقی که دین خود را بهائی اعلام کرد، فوراً اخراج و از ثبت نام دوباره محروم شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community