محاکمۂ هفت رهبر جامعۂ بهائيان ايران

۲۴ مرداد ۱۳۸۹ (۱۵ اوت ۲۰۱۰)

روز ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ (۵ مارس ۲۰۰۸)، مهوش ثابت- معلم و مادر دو فرزند - پس از احضار به مشهد برای مذاکره در بارۂ خاکسپاری يک بهائی دستگير شد و از آن تاريخ زندانی‌است. او ۱۷۵ روز اول اين دوره را در سلول انفرادی گذراند.

دو ماه بعد، در ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ (۱۴ مه)، شش عضو سرشناس جامعۂ بهائيان ايران نيز پس از هجوم به خانه‌هاشان در ساعات اوليۂ بامداد دستگير و به زندان مشهور اوين منتقل شدند. اين دستگيری‌‌ها مشابه موارد هول‌آوری بود که در سال‌های اوليۂ دهۂ ۶۰ منجر به دستگيری و متعاقباً قتل جمعی از رهبران جامعۂ بهائيان ايران شد.

شش نفر اخير عبارت بودند از بهروز توکلی، وحيد تيزفهم، جمال‌الدين خانجانی، سعيد رضائی، فريبا کمال‌آبادی و عفيف نعيمی.

اين جمع هفت نفره - پنج مرد و دو زن - همگی اعضای يک گروه در سطح ملی موسوم به «ياران ايران» بودند.

قريب بيست ماه پس از زندانی شدن آنها بدون اتهامی مشخص، محاکمۂ اين جمع در ۲۲ دی ۱۳۸۸ (۱۲ ژانويۂ ۲۰۱۰) آغاز شد. در ماه‌های طولانی انتظار به اميد عدالت به اين هفت نفر کمتر از يک ساعت فرصت داده شد که با مشاوران حقوقی تماس بگيرند. در اين مدت آنها پيوسته در معرض رفتارهای ناهنجار و محروميت شديد، از جمله دشواری‌های جسمی و روحی بودند.

از جمله اتهاماتی که مآلاً به اين جمع زده شد جاسوسی، تبليغات بر عليه نظام اسلامی و تأسيس يک نهاد اداری غيرقانونی بود. اتهاماتی که آنها قاطعانه و مطلقاً تکذيب کرده‌اند.

واقعيت اين است که تنها جرم اين افراد وابستگی آنها به آئين بهائی است. ديانتی که از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ مداوماً در معرض آزارهای روشمندی تحت حمايت حکومت ايران بوده است.

در حقيقت محاکمۂ اين هفت نفر از بسياری جهات محاکمۂ تمام جامعۂ ۳۰۰۰۰۰ نفری بهائيان ايران است. در سی سال گذشته بيش از ۲۰۰ بهائی به قتل رسيده‌، صدها نفر به زندان افتاده‌ و هزاران نفر از اشتغال، تحصيل و آزادی عقيده محرم گشته‌اند.

اتهامات وارده بر اين گروه بيش از پيش نمايان‌گر تبلغات سوء و تهمت‌های دروغينی است که طی چندين دهه حکومت ايران برای بدنام کردن بهائيان استفاده کرده است.

محاکمۂ اين هفت مدير جامعۂ بهائی روز ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۰) بعد از شش جلسۂ کوتاه، که بدون مراعات موازين قانونی برپا شد، خاتمه يافت.

محكوميت بدوى ٢٠ سال زندان برای هر یک از متهمان که در سراسر دنیا با خشم و محکومیت روبرو شده، بر اساس اطلاعاتی که به صورت شفاهی به اطلاع وکیلان آنها رسیده به ١٠ سال کاهش یافت.


در این گزارش

در اين بخش ويژۂ سرويس خبری جامعۂ جهانی بهائی مقالات و اطلاعات قبلی پيرامون هفت مدير جامعۂ بهائيان ايران، زندگی‌نامه، گزارش‌های دوران زندان، محاکمه و اتهامات آنها گردآوری شده است. شما در اين صفحات داستان دو سال زندانی بودن آنها را همراه با اطلاعات ديگری در بارۂ آزار جامعۂ بهائيان ايران مشاهده می‌کنيد.

فهرست زمانی رويدادها- اهم رويدادهای مربوط به زندانی شدن و محاکمۂ هفت مدير جامعۂ بهائيان ايران، شامل اقدامات مهم بين‌المللی که در دفاع از آنها صورت گرفته، به ترتيب زمانی.

نمایه‌ای از زندگی هفت رهبر بهائی- شرح احوال و نمايۂ زندگی هر يک از اين هفت نفر.

مقاله‌ها و اطلاعات ديگر- مقالات توضيحی پيرامون سوابق دستگيری و محاکمۂ هفت نفر.

بيانيه‌های سازمان ملل متحد- بيانيه‌های مجمع عمومی و دبيرکل سازمان ملل، و جامعۂ جهانی بهائی.

حمایت های بین‌المللی- حمايت‌های جهانی از هفت بهائی زندانی

منابع و عکس‌ها- مقالات و عکس‌ها برای استفاده و بازنشر در رسانه‌ها و جاهای ديگر.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community