گزارش ویژه: مبارزات سازمان‌یافتۀ ایران جهت محروم نمودن بهائیان از آموزش عالی

۰۷ تير ۱۳۹۰ (۲۸ ژوئن ۲۰۱۱)

تهیّه شده توسّط دفتر روابط عمومی جامعۀ جهانی بهائی - مه ۲۰۱۱

مقدمه
طرح مخفی ایران برای انهدام جامعۀ بهائی
گزارش کمپین بین‌المللی فعّالان حقوق بشر در ایران، ستاره‌های تنبیه
نمونه‌های اخیر محرومیّت از آموزش عالی
مؤسّسۀ علمی آزاد
مطالعۀ موارد برگزیده از مؤسّسۀ علمی آزاد
مؤسّسۀ علمی آزاد - اظهارات دانشجویان
واکنش جامعۀ جهانی

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community