انتخاب محفل ملّی بهائی در بروندی پس از ۱۷ سال

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ (۱۱ مه ۲۰۱۱)

بجوم بورا، بروندی، ۱۰ مه ۲۰۱۱ (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – بهائیان بروندی انتخاب محفل روحانی ملّی خود را برای اولین بار در ۱۷ سال گذشته جشن می گیرند.

آئین بهائی برای اولین بار در دهۀ ۱۹۵۰ در این جمهوری آفریقای شرقی محصور در خشکی تأسیس شد. اما جنگ داخلی و ناآرامی در دهه های اخیر ادارۀ امور جامعۀ بهائی را برای بهائیان دشوار ساخت.

احمد پارسا که به نمایندگی از هیئت مشاوران قاره ای آفریقا در انتخابات شرکت کرد، گفت: «همه بسیار بسیار خوشحال هستند که بعد از چنین مدت طولانی، بهائیان در بروندی توانسته اند محفل ملّی خود را دوباره انتخاب کنند.»

آقای پارسا افزود: «و این فقط بهائیان بروندی نیستند که خوشحالند، در کشورهای همسایه همه از فهمیدن این که کشور همسایه شان دوباره محفل روحانی ملّی اش را دارد، شادمان هستند.»

هر ۱۹ نماینده که خود توسط جامعۀ گسترده تر بهائیان بروندی انتخاب شده بودند، در انتخاباتی که از ۲۹ آوریل تا ۱ مه در مرکز بهائی ملّی در محلۀ نیاکابیگای پایتخت، بجوم بورا، برگزار شد، شرکت کردند.

در میان نمایندگان، سه عضو از باتوا، یک قوم پیگمی کهن که عموماً از تعصب قومی و انزوای اجباری از جامعه رنج می بردند، نیز حضور داشتند. یکی از آنها، آقای دِلفین سِبیتوا، یکی از ۹ نفری بود که برای خدمت در محفل روحانی ملّی تازه انتخاب شد.

آقای پارسا گفت: «فکر نمی کنم هنوز اهمیت این لحظه را درک کنیم. ان شاءالله، این نور که تازه روشن شده، کلّ کشور را روشن خواهد کرد.»

  1. 4
  2. 3
  3. 2
  4. 1
  • بهائیان از سراسر بروندی در مرکز ملی بهائی در بجوم بورا حضور یافتند تا اولین محفل ملّی…

  • جلسات مشاوره اغلب با آواز خواندن و رقص در اولین مجمع ملی بهائیان در بروندی که پس از ۱۷ سال …

  • کریستین نداییکنگوروتسه، سمت راست، یکی از مردمان باتوا که به عنوان یکی از ۱۹ نمایندۀ…

  • سه نفر از قبیلۀ باتوا که در اولین مجمع ملّی بهائیان بروندی پس از ۱۷ سال شرکت کردند. از چپ…

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community