1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

کرسی بهائی برای صلح، تبعیض نژادی را بررسی می‌کند

 

© 2008 Bahá’í International Community