1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

اندیشه‌های طراح معبد بهائی کلمبیا دربارۀ فرهنگ، محیط و اصول روحانی در آستانۀ بازگشایی معبد

 

© 2008 Bahá’í International Community