1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

معبد بهائی آمریکای جنوبی پلی میان دو عصر

 

© 2008 Bahá’í International Community