1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

تجلیل دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله توسط رهبران استرالیا

 

© 2008 Bahá’í International Community