1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

تفکرات یک بازیگر سینمائی صدساله در بارۀ زندگی، ایمان و تغییر

 

© 2008 Bahá’í International Community