1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

آهنگ‌سازی برجسته با موسیقی خود اشعار یک شاعر زندانی را ستود

 

© 2008 Bahá’í International Community