سنگسر: تخریب گورستان بهائی

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ (۲ مه ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ (۱۹ و ۲۰ مارس ۲۰۱۱)، گورستان تازه تأسیس سنگسر که همراه اتاق کوچکی که شهرداری ساخته بود، به بهائیان داده شده بود، توسط مزاحمان ناشناس ویران شد. قبرها با خاک پوشانده شد، درختان از ریشه خارج و دو اتاق کوچک که بهائیان ساخته بودند، تخریب شد. اقلامی که در اتاق انبار بودند، زیر زمین ماندند. بهائیان محل قصد دارند مسئله را نزد مسئولان پیگیری کنند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community