ساری: آزاد شدن خانم سپیده معصومی

۲۰ اسفند ۱۳۸۹ (۱۱ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

خانم سپیده معصومی ساکن ساری که در ۱ آذر ۱۳۸۹ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۰) دستگیر و به شش ماه زندان محکوم شده بود، پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود در ۷ اسفند ۱۳۸۹ (۲۶ فوریه ۲۰۱۱) با عفو مشروط آزاد شد. خانم معصومی پیشتر در ۲۸ آذر ۱۳۸۸ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۹) دستگیر و در ۲۲ دی ۱۳۸۸ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۰) با قرار وثیقه آزاد شده بود.